Utbildningskoncept


(1) Konspirationsteorier och medier

identifiera – bevaka – bemöta

Hyperhelikon Ideas Consulting AB

Hyperhelikon Ideas Consulting AB är ett konsultföretag inom områdena omvärldsbevakning, public affairs, megatrend- och strategianalys, akademiska konsulttjänster och strategisk kommunikation.Hyperhelikon Ideas Consulting AB drivs av Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria. Vårt motto är

 

INITIATED INTELLIGENCE – ILLUMINATING IDEAS

Hyperhelikon Ideas Consulting AB:

Önnerfors, Andreas, 070-676 93 23

www.hyperhelikon.se / www.hyperhelikon.blogspot.com

Organisationsnummer: 559303-6071

Bankgiro: 5638-0447 Plusgiro: 186 99 09-0

Innehar F-skatt


Utbildningens idé och inriktning

Utbildningen riktar sig till journalister, mediehus, journalist- och medieutbildningar som behöver öka sin kunskap om att identifiera, bevaka och bemöta konspirationsteorier och relaterade problem som des- och missinformation. Konspirationsteorier kan karakteriseras som meningsskapande berättelser med en fast dramaturgi och tydliga beståndsdelar. De tillhandahåller förklaringar av komplexa händelser och förenklar förståelsen av orsaks- och verkanssammanhang. De ger entydiga svar på frågor om varför – både genom att förklara hur saker hänger ihop, men också genom att kommunicera etiska och moraliska omdömen. Genom denna tydliga berättarstruktur som bygger på tydliga bilder av offer och förövare och en svart-vit världsbild blir de till effektiva medel för spridning av budskap riktade till olika målgrupper, i synnerhet i sociala medier. Gemenskap byggs förmedlat av budskapet. 

För journalistiken innebär konspirationsteorier därför en rad utmaningar: 

·       de är ”bra” berättelser som engagerar många i synnerhet om dagsaktuella eller stora händelser (många svar på varför-frågor levereras på silverfat)

·       de har stor cirkulation och ett uppenbart förklaringsvärde för en stor grupp av mottagare

·       de har ett stort nyfikenhets- och nyhetsvärde även för dem som inte tror på dem

·       det är svårt att navigera mellan objektiv rapportering och värderande (förlöjligande eller stigmatiserande) kommentarer

Men hur kan konspirationsteorier identifieras? Hur har de bevakats i svenska medier? Hur bör de bevakas och bemötas? 

Utbildningspaketet består av 

1.      en kunskapsförmedlande del och 

2.     en praktisk del med övningar

Den kunskapsförmedlande delen fokuserar på

1.      grundläggande kompetenser hur en konspirationsteori kan identifieras

2.     en översikt över hur bevakningen i svensk media har sett ut sedan början av 1980-talet (med fokus på det senaste decenniet) kombinerat med erfarenhetsbaserade insikter i medialt intresse för konspirationsteorier i olika medieformer (nyhetsbyråer, TV, radio, printmedier, poddar) både i Sverige och internationellt och 

3.     en introduktion i praktiska verktyg i rapporteringen om konspirationsteorier

Den praktiska övningsdelen består av två komponenter:

1.      Pressetik och rapportering om konspirationsteorier - övning och diskussion 

2.     En längre praktisk övning att utifrån verkligt material skriva/producera ett reportage/en artikel

 

Alternativ 

Utbildningen kan anpassas till just din organisations behov av kompetensutveckling både vad gäller längd och innehåll: 

Alternativ 1: Del 1 och del 2 som heldags eller 1,5-dagsworkshop vid ett, två eller tre tillfällen

9–12:30: kunskapsförmedling (även möjlig vid tillfälle 1)

13:30–17:30: praktisk övning (även möjlig vid tillfälle 2)

(alternativ vid 1,5-dagars workshop är att presentationer av den praktiska övningen sker under förmiddagen dag 2 respektive ett senare tillfälle 3). 

Alternativ 2: Del 1 som halvdagsworkshop vid ett tillfälle

Alternativ 3: Del 1 som en komprimerad 90-minuters föreläsning vid ett tillfälle

Undervisningsspråk 

Kursen ges på svenska eller engelska. 

Kostnad

Enligt offert. 

Riktpriser: 

Alternativ 1: 75 000 (som heldag), 100 000 (som 1,5-dag)

Alternativ 2: 50 000

Alternativ 3: 15 000

Format

Antingen på plats eller online. Reskostnader tillkommer enligt överenskommelse. Onlinevarianten sker via tillträde till en digital kursplattform. 

Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterial till utbildningens delar ingår i kostnaden. 

Lärare 

Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria; Emil Steiner, fil mag 

Innehållsförteckning

1. Kunskapsförmedling om konspirationsteorier (3,5 tim)

1.1  Att identifiera konspirationsteorier – definitioner och exempel (1 tim)

1.1.1  Undervisningsdelens idé och innehåll

1.1.2  Upplägg

1.2  Att bevaka konspirationsteorier – teman, tendenser och erfarenheter (1,5 tim)

1.2.1  Undervisningsdelens idé och innehåll

1.2.2 Upplägg

1.3  Att bemöta konspirationsteorier – rapportera med ansvar (1 tim)

1.3.1  Undervisningsdelens idé och innehåll

1.3.2 Upplägg

2. Rapportera om konspirationsteorier – praktisk övning (4 tim)

2.1  Övning utifrån publicitets- och yrkesetiska regler (1 tim)

2.1.1  Övningens omfattning och mål

2.1.2 Övningens genomförande

2.2  Rapporteringsövning utgående från verkligt material (3 tim)

2.2.1 Övningens omfattning och mål

2.2.2 Övningens genomförande

 

1.        Kunskapsförmedling om konspirationsteorier (3,5 tim)

 

1.1      Att identifiera konspirationsteorier – definitioner och exempel (1 tim)

1.1.1       Undervisningsdelens idé och innehåll

Denna del av utbildningen syftar till att förmedla tydliga definitioner av vad en konspirationsteori är och hur den kan identifieras i sina beståndsdelar. Utifrån etablerad forskning kommer deltagarna att få verktyg att känna igen konspirationsteorier, konspiratoriskt innehåll och konspirationsteoriernas bildspråk (från konst till memes på internet). 

 

1.1.2       Upplägg

Deltagarna får en gedigen forskningsbaserad men praxisorienterad introduktion till ämnet konspirationsteorier som syftar till att kunna identifiera konspiratoriska berättelser och deras beståndsdelar. Exempel kommer att väljas utifrån väl kända händelser så som Palmemordet, M/S Estonia, 9/11, Flyktingkrisen 2015–16, Brexit, USA:s presidentval 2016 och 2020 samt covid-19.

Undervisningsmaterial: 

• Andreas Önnerfors: ”Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”, MSB 2021 (gratis) 

• Kompendium med utdrag ur akademiska texter, analytiskt material samt pressreferenser till de i denna och andra delar omnämnda exemplen (exklusivt sammanställt kursmaterial som ingår i priset)  

• EU:s/UNESCO:s material om konspirationsteorier samt andra guider (online) 

 

1.2      Att bevaka konspirationsteorier – teman, tendenser och erfarenheter (1,5 tim)

Söktermen ”konspirationsteorier” i Mediearkivet Retriever 1984–2020

1.2.1       Undervisningsdelens idé och innehåll

Den andra delen i utbildningen handlar om hur konspirationsteorier bevakas i media och vilka typiska motiv (”frames”) som förekommer i olika exempel. Bevakningen beskrivs a) utifrån ett historiskt perspektiv (analys av referenser i databasen Retriever sedan 1984 samt kompletterande material ur databasen Svenska Dagstidningar, Kungliga Biblioteket) och b) utifrån omfattande praktisk erfarenhet i samtal med journalister i nationella och internationella medier. 

 

1.2.2       Upplägg

Deltagarna får en omfattande och unik överblick över teman och tendenser i rapporteringen om konspirationsteorier i svensk media över tid. Denna del presenteras på grundval av Hyperhelikon Ideas Consulting unika databas sammanställd från Mediearkivet Retriever och kompletterat genom Kungliga Bibliotekets databas Svenska Dagstidningar. Passet (1 h) leds av fil mag Emil Steiner som har sammanställt materialet. 

I det andra passet (30 min) presenterar Andreas Önnerfors utifrån sin omfattande tjugoåriga verksamhet erfarenheter med journalist- och mediekontakter alltifrån svenska gratistidningar till BBC Newsnight. För ett urval av mediereferenser, se https://hyperhelikon.blogspot.com/p/mediereferenser.html  

Undervisningsmaterial: 

Som under 1.1

 

1.3      Att bemöta konspirationsteorier – rapportera med ansvar (1 tim)

1.3.1       Undervisningsdelens idé och innehåll

Den tredje delen i utbildningen förmedlar deltagarna konkreta verktyg i rapporteringen om konspirationsteorier. Hur går det att bevaka ansvarsfullt när man vet att det finns en risk att innehållet sprider falsk information? Vilka fällor kan undvikas? Hur kan människors oro tas på allvar utan att de förlöjligas och förminskas när konspirationsteorier lyfts fram?  

 

1.3.2       Upplägg

Med ledning av UNESCO:s/EU:s utbildningsmaterial och andra kunskapsöversikter rörande mediers rapportering om konspirationsteorier presenteras och diskuteras olika pressetiska frågor. 

Undervisningsmaterial: 

Som under 1.1

 

 

2.        Rapportera om konspirationsteorier – praktisk övning (4 tim)

2.1      Övning utifrån publicitets- och yrkesetiska regler (1 tim)

2.1.1       Övningens omfattning och mål

Övningen syftar till att ge deltagarna insyn i hur konspirationsteorier rapporterats i svenska nyhetsmedier. Deltagarna undervisas om fem etiska regler som är särskilt användbara i rapportering om konspirationsteorier. I förhållande till fem specifika publicitets- och yrkesetiska regler diskuteras en samling nyhetsartiklar. Övningen skall klarlägga goda och mindre lyckade sätt att rapportera om konspirationsteorier. 

2.1.2       Övningens genomförande

Deltagarna introduceras till ett lämpligt urval av publicitets- och yrkesetiska regler. Här förklaras varför dessa lämpar sig särskilt för konspirationsteorier. Deltagarna får sedan exempel på artiklar och läser igenom dessa för att kommentera och anmärka individuellt eller i mindre grupp. Därefter sker en diskussion i helgrupp och med kursledarna. 

 

Undervisningsmaterial:
Utskrivna nyhetsartiklar, utskrift av publicitets- och yrkesetiska regler (tillhandahålls i kursmaterial)

2.2      Rapporteringsövning utgående från verkligt material (3 tim)

2.2.1       Övningens omfattning och mål

Övningen syftar till att ge deltagarna praktiska erfarenheter att själva rapportera/kommentera material som relaterar till konspirationsteorier med ledning av #thinkbeforesharing-modellen och andra pressetiska och publicistiska överväganden. 

De texter/reportage/kommentarer som har producerats av enskilda deltagare eller en grupp deltagare kommer att ligga till grund för presentation och diskussion i helgrupp. 

 

2.2.2       Övningens genomförande

Deltagarna kommer i en introducerande del (30 min) att få tillgång till material med konspiratoriskt innehåll. De kommer att antingen själv eller i mindre grupper få i uppgift att presentera/rapportera/kommentera detta material (1,5 tim). Därefter kommer de olika förslagen presenteras i helgrupp (1 tim). Om workshopen genomförs under 1,5 dagar förlängs arbetet med reportaget och presentationen sker på förmiddagen under dag 2.  Alternativt sker presentationen vid ett separat andra eller tredje tillfälle. 

Undervisningsmaterial: 

Som under 1.1 samt särskilt utvalda praktiska exempel som tillhandahålls på USB-minnen eller via tillgång till online-plattform (ingår i kostnaden). 

 

 

Kommentarer

Populära inlägg